Obchodné podmienky obchodu omegailava.sk

 1. ÚVOD
 2. Spoločnosť OMEGA- Vladimír Marguš, so sídlom: Ul. Košecká 24/9, Ilava 019 01, Slovenská republika, zapísaná v živnostenskom registri – Okresný úrad Trenčín, číslo živnostenského registra: 302-709 (ďalej len „Obchod“ alebo „Webová stránka“).
 3. Týmito obchodnými podmienkami (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa riadi nákup a predaj tovaru prostredníctvom obchodu, určujú sa pravidlá registrácie a využívania používateľských účtov.
 4. Obchodné podmienky sú prístupné na webovej stránke, kde si zákazník (ďalej len „Kupujúci“) môže prečítať a stiahnuť ich aktuálnu verziu.
 5. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim vyslovene neupravené týmito všeobecnými Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami ● zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov ● zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.bvc z., o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov ● zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov ● zákona č. 102/2014 Z.z,. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ● zákona č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 

II.OBJEDNÁVKA

 1. Predávajúci uzatvára zmluvu resp. zmluvy (ďalej len „Zmluva“) s kupujúcimi prostredníctvom objednávky kupujúceho na:
  (i) webowej stránke,
  (ii) e-mailom na adrese eshop@omegailava.sk
 2. Objednávky vykonávané e-mailom sú prijímané počas pracovných dní od 9:00 do 16:00 hod. Objednávky podané mimo pracovných dní (v dňoch pracovného voľna) spracuje predávajúci v prvý pracovný deň nasledujúci po dňoch pracovného voľna, v ktorom bola objednávka zadaná.
 3. Predmetom objednávky je tovar vybraný kupujúcim z dostupnej ponuky obchodu. Kupujúci môže zadať objednávku bez registrácie vlastného používateľského účtu (tzv. Nákup bez registrácie).
 4. Umiestenie ponúkaného tovaru predávajúcim na Webové stránky nie je návrhom na uzatvorenie Zmluvy (ponukou) a preto všetka prezentácia tovaru umiestená na Webových stránkach je len informatívneho charakteru a má povahu výzvy na zasielanie ponuky. Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu ohľadne tovaru objednaného Kupujúcim.
 5. Pri nákupe prostredníctvom webovej stránky kupujúci vyberá tovar z ponuky kliknutím na pole „Pridať do košíka“ u jednotlivých položiek tovaru. Po ukončení výberu tovaru a kliknutí na pole „Košík“, sa zobrazí zoznam všetkých vybraných položiek tovaru a pole „Pokladňa“. Po kliknutí nasleduje proces objednávky v 3 krokoch (ďalej len „Objednávkový formulár“):

(i) V 1. kroku Kupujúci vyplní kontaktné a fakturačné údaje nevyhnutné na uzatvorenie Zmluvy a vystavenie faktúry. Kupujúci rozumie, že označením políčka „Prečítal/a som si všeobecné obchodné podmienky a súhlasím s nimi“, ktorá je súčasťou 1. kroku objednávky, potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami podrobne zoznámil s dostatočným časovým predstihom pred vykonaním objednávky, a že im v plnom rozsahu a bez výhrad rozumie a súhlasí s nimi. Ak kupujúci nesúhlasí so znením obchodných podmienok, príslušnú objednávku nemôže vykonať.

(ii) V 2. kroku objednávky zvolí kupujúci druh platby a spôsob doručenia. V hornej časti sa zobrazí obsah nákupného košíka, nižšie sa zobrazí rekapitulácia objednávky obsahujúca celkovú sumu, fakturačné a kontaktné údaje a vybraný druh platby a spôsob dopravy. Kliknutím na pole “ Objednať s povinnosťou platby“ je objednávka dokončená a odoslaná Predávajúcemu.

(iii) V 3. kroku sa zobrazí potvrdenie objednávky s jej číslom.

 1. Do okamihu kliknutia na pole “ Objednať s povinnosťou platby „, má kupujúci možnosť meniť predmet objednávky čo do jednotlivých položiek tovaru a upravovať svoje fakturačné a kontaktné údaje, druh platby a spôsob dopravy. Po obdržaní objednávky zašle predávajúci e-mailom kupujúcemu rekapituláciu objednávky obsahujúcu číslo objednávky, zoznam objednaného tovaru, celkovú sumu objednaného tovaru, vybraný druh platby, spôsob dodania a termín dodania tovaru ako aj kontaktné údaje kupujúceho a súčasne text týchto Obchodných podmienok. Zmluva je uzatvorená okamihom doručenia tejto e-mailové správy Kupujúcemu. Kupujúci obdrží faktúru o nákupe tovaru v balení spolu s tovarom.
 2. Ak kupujúci objednáva tovar prostredníctvom e-mailu, oznámi predávajúcemu všetky údaje potrebné pre realizáciu objednávky. Ak bude dohodnutý predmet a podmienky kúpy, predávajúci zašle kupujúcemu rekapituláciu objednávky na e-mail kupujúceho spoločne s týmito Obchodnými podmienkami. Zmluva je uzatvorená okamihom doručenia tejto e-mailovej správy Kupujúcemu. Táto správa predstavuje potvrdenie o uzavretí zmluvy.
 3. Uzatvorením Zmluvy sa tieto Obchodné podmienky stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 4. Zmluva je uzatváraná prostredníctvom Webových stránok alebo prostredníctvom e-mailu, teda s použitím prostriedkov  komunikácie na diaľku – trovy na prostriedky komunikácie na diaľku sa neodlišujú od základnej sadzby, pričom tieto náklady si hradí Kupujúci sám (v prípade internetového pripojenia podľa podmienok poskytovateľa pripojenia, predávajúci si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky). Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraniu zmluvy.
 5. Predávajúci nie je povinný spracovať objednávku najmä v prípade, že:

(i) kupujúci uviedol nesprávne alebo neúplné údaje alebo tieto údaje nedoplnil do 5 dní po tom, keď bol vyzvaný predávajúcim k oprave údajov,

(ii) neprebehlo zaplatenie objednávky kupujúcim v lehote do 3 dní od objednania tovaru kupujúcim, v prípade voľby zaplatenia objednávky vkladom na účet predávajúceho.  Po uplynutí nasledujúcich 2 (pracovných) dní dochádza k stornovaniu objednávky.

 1. V prípade, že sa tovar v čase do spracovania objednávky (odoslanie tovaru kupujúcemu) stane nedostupným, má predávajúci možnosť od zmluvy odstúpiť (objednávku zrušiť / stornovať) bez udania dôvodu. O zrušení objednávky predávajúci okamžite informuje kupujúceho e-mailom.
 2. Fotografie, grafická prezentácia ponúkaného tovaru, firemné logá alebo loga výrobkov, slúžia výhradne na prezentáciu prevádzky obchodu sú chránené autorským právom a kupujúci nie je oprávnený s týmito prvkami akýmkoľvek spôsobom ďalej manipulovať.

III.DODANIE TOVARU

 1. Termín odoslania tovaru, uvedený v rekapitulácii objednávky predstavuje predpokladaný termín pre odoslanie tovaru Predávajúcim – najdlhšie do 7 pracovných dní. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť termín dodania a informuje kupujúceho o tejto zmene v pôvodnej lehote na doručenie tovaru.
 2. Tovar je dodávaný na adresu kupujúceho na území Slovenskej republiky prostredníctvom poštových služieb Slovenskej pošty alebo osobným odberom kupujúceho vo zvolenej kamennej predajni predávajúceho.
 3. Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaniu v tomto mieste. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane lebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Všetky zásielky tovaru doručované podľa týchto obchodných podmienok sú poistené.
 5. Tovar v hodnote nad 69,00 € (slovom: šesťdesiatdeväť eur) v rámci jednej objednávky, je doručovaný na náklady predávajúceho. V iných prípadoch hradí sumu za doručenie (poštovné), uvedenú v rekapitulácii objednávky, kupujúci. K doručovanému tovaru je vždy priložená faktúra a formulár pre vrátenie tovaru (Odstúpenie od zmluvy), prípadne formulár na výmenu tovaru.
 6. CENY A SPÔSOB PLATBY
 7. Ceny tovaru sú uvádzané v Eur vrátane všetkých súvisiacich daní a poplatkov.
 8. Kupujúci má možnosť výberu medzi nasledujúcimi spôsobmi platby:

(i) úhradou v hotovosti pri prevzatí tovaru (na dobierku),

(iii) bankovým prevodom na účet predávajúceho

 1. V prípade, že predávajúci nedostane platbu na účet v lehote stanovenej v bode II. 10. od prijatia objednávky, dochádza automaticky k jej stornovaniu. Objednávka kupujúceho sa spracuje ihneď po pripísaní kúpnej sumy za tovar na účet predávajúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v obchode, zavádzať nový tovar do predaja, vyhlasovať a odvolávať zľavové akcie alebo tieto akcie zmeniť, pričom takými zmenami nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce už z odoslanej objednávky či uzatvorenej zmluvy.

 

 1. ZÁRUKA, REKLAMÁCIA A VRÁTENIE TOVARU, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, VÝMENA TOVARU
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 3. Reklamovaný tovar zašle kupujúci spoločne s písomným popisom závady alebo reklamačným formulárom dostupným na stiahnutie na webovej stránke a dokladom o kúpe v obchode, na adresu: OMEGA, Košecká 24/9, Ilava 019 01, Slovenská republika.

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od doručenia zásielky predávajúcemu na adrese predávajúceho.

 1. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 2. Ak má vec vady, môže kupujúci požadovať dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
 3. Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci i právo od Zmluvy odstúpiť.
 4. Ak kupujúci neodstúpi od Zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezabezpečí nápravu v primeranej dobe alebo v prípade, že by zjednanie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.
 5. V prípade, že reklamácia nebude vybavená kladne, tovar bude odoslaný späť kupujúcemu spoločne s odôvodnením prečo bola reklamácia zamietnutá.
 6. Ak zistí kupujúci poškodenie tovaru počas dopravy a ak je to možné, spíše v prítomnosti doručovateľa protokol o poškodení tovaru počas prepravy, nechá si ho dopravcom potvrdiť a následne ho odovzdá predávajúcemu k ďalšiemu vybaveniu reklamácie z dôvodu poškodenia počas prepravy.
 7. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov (§ 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov), má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie nepoužitého, nepoškodeného tovaru bez uvedenia dôvodov v lehote 30 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru (ponúkame viac dní než je zákonom ustanovených 14 kalendárnych dní). Odstúpenie od zmluvy, resp. formulár pre vrátenie tovaru, ktorý je prílohou týchto Obchodných podmienok, kupujúci zašle spoločne s predmetným tovarom na adresu OMEGA, Košecká 24/9, Ilava 019 01, Slovenská republika. Kupujúci znáša náklady na prepravu a riziko nebezpečenstva škody vzniknutej na tovare počas prepravy tovaru späť predávajúcemu. Predajná hodnota tovaru je v prípade takéhoto odstúpenia od zmluvy vrátená kupujúcemu najneskôr do 14 pracovných dní (od prevzatia na našom reklamačnom oddelení), na uvedené číslo bankového účtu kupujúceho. Rovnakým spôsobom bude kupujúcemu vrátená cena tovaru v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy a kupujúci cenu uhradil vopred.
 8. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby alebo ak je produkt poslaný na príslušnú poštu. Produkt, v prípade ak sú dané zákonné dôvody, musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného alebo doporučeného poštového balíka (Slovenská pošta) alebo inou dopravnou službou. Produkt musí byť poslaný a doručený na konkrétnu adresu predávajúceho.
 9. Predávajúci je povinný kupujúceho informovať o odstúpení od zmluvy.
 10. Kupujúci má možnosť požiadať predávajúceho o výmenu zakúpeného tovaru (výmena za tovar v inej farbe tovaru, v inej veľkosti tovaru, prípade za iný tovar). V prípade výmeny tovaru za tovar vo vyššej hodnote, je kupujúci povinný cenový rozdiel doplatiť v hotovosti pri osobnom odbere, v prípade zaslania tovaru prostredníctvom pošty formou dobierky, prípadne vkladom na účet predávajúceho. Výmena tovaru za tovar vo vyššej cene nie je možný bez doplatku  zo strany kupujúceho.
 11. Výmena tovaru je možná len v prípade rovnakej alebo vyššej ceny za tovar.
 12. Tovar je možné vymeniť len ak bol pôvodný vymieňaný tovar nepoužitý.

 

 1. ALTERNATÍVNE ONLINE RIEŠENIE SPORU
 2. Kupujúci má právo sa obrátiť na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci zamietne túto žiadosť alebo na ňu do 30 dní od jej odoslania neodpovie, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z.
 1. Kupujúci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v zozname, ktorý je dostupný taktiež na webovej adrese:  https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov
 1. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €.
 3. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín, tel. č. 032/640 01 09

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zmluva o kúpe tovaru sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
 2. Zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny obchodných podmienok. Tieto zmeny sa nevzťahujú na objednávky dokončené pred účinnosťou príslušných zmien. Zmeny obchodných podmienok sú účinné ich zverejnením na webovej stránke.

 

 

 

POSTUP PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Tento dokument opisuje spôsob a účel spracovania osobných údajov Vladimír Marguš OMEGA, Košecká 28/17, 019 01  Ilava, IČO: 10881182 prevádzkovateľom (ďalej len ako „MY“ alebo „prevádzkovateľ“), a tiež poskytuje akékoľvek ďalšie zákonom požadované informácie, vrátane informácií o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatňovať.

Nariadenie (EÚ) 2016/679  o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) prestavuje právny predpis o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a chráni základné práva a slobody fyzických osôb, najmä vo vzťahu k právu na ochranu osobných údajov.

Podľa Článku 4 (1) Nariadenia pojem „osobné údaje“ znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len ako „dotknutá osoba“).

„Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako sú získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia (Článok 4(2) Nariadenia).

Podľa Článku 12 a nasl. Nariadenia, dotknutej osobe musia byť tiež poskytnuté príslušné informácie o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa a o právach dotknutej osoby.

 

 • NA AKOM ZÁKLADE MOŽEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

Spracúvanie je zákonné, iba vtedy a iba v takom rozsahu, keď je splnená najmenej jedna z týchto podmienok:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa,

 

 • ČO V PRÍPADE NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V prípade spracúvania Vašich osobných údajov v rámci:

 • plnenia zákonnej povinnosti, neposkytnutie potrebných údajov má za následok, že nemôžeme vykonať úkon, s ktorým je spojená predmetná zákonná požiadavka poskytnutia údajov
 • uzatvorenia alebo plnenia zmluvy, ktorou ste zmluvnou stranou, neposkytnutie potrebných údajov má za následok, že nemôžeme uzavrieť predmetnú zmluvu, respektíve plniť zmluvné povinnosti. (napr. uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom nášho e shopu)

 

 • VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME

Svoje osobné údaje nám poskytnete najčastejšie:

 • získavame primárne priamo od Vás, napríklad z komunikácie s Vami prostredníctvom nášho e shopu,
 • v prípade ak ste v postavení nášho zákazníka, resp. záujemcu o naš tovar alebo služby
 • pri výberovom procese na obsadenie voľnej pracovnej pozície prevádzkovateľa, príp. eviduje osobné údaje uchádzačov o zamestnanie bez zámeru obsadiť konkrétnu pracovnú pozíciu,

 

 • AKÝ JE ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME, NA AKÚ DOBU MÁME ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v INFORMÁCIÍ O ÚČELOCH SPRACÚVANIA.

 

 • KTO SÚ PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ?

Kategória príjemcov: orgány štátnej a verejnej správy, samosprávy, správca webovej stránky Spoločnosti, audítor, advokát, sprostredkovatelia (účtovnú agendu), spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológii, poskytovatelia informačných služieb v odôvodnených prípadoch súdy a orgány činné v trestnom konaní.

 • Zverejnenie osobných údajov 

Osobné údaje nebudú zverejnené.

 

 • AUTOMATIZOVANE INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE 

Osobné údaje nebudú používane na automatizovane individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 • Prenos osobných údajov mimo EURÓPSKEJ ÚNII

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 

 • MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. 

 

 1. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

 

 • práva dotknutej osoby

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na uvedenú mailovú adresu, písomne, alebo osobne v sídle prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. Bez ohľadu na to mate právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť 

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa na nás obrátiť elektronicky omegailava@omegailava.sk , alebo na kontaktné údaje uvedené v záhlaví dokumentu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.