1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov (§ 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov), má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie nepoužitého, nepoškodeného tovaru bez uvedenia dôvodov v lehote 30 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru (ponúkame viac dní než je zákonom ustanovených 14 kalendárnych dní). Odstúpenie od zmluvy, resp. formulár pre vrátenie tovaru, ktorý je prílohou týchto Obchodných podmienok, kupujúci zašle spoločne s predmetným tovarom na adresu OMEGA, Košecká 24/9, Ilava 019 01, Slovenská republika. Kupujúci znáša náklady na prepravu a riziko nebezpečenstva škody vzniknutej na tovare počas prepravy tovaru späť predávajúcemu. Predajná hodnota tovaru je v prípade takéhoto odstúpenia od zmluvy vrátená kupujúcemu najneskôr do 14 pracovných dní (od prevzatia na našom reklamačnom oddelení), na uvedené číslo bankového účtu kupujúceho. Rovnakým spôsobom bude kupujúcemu vrátená cena tovaru v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy a kupujúci cenu uhradil vopred.
  2. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby alebo ak je produkt poslaný na príslušnú poštu. Produkt, v prípade ak sú dané zákonné dôvody, musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného alebo doporučeného poštového balíka (Slovenská pošta) alebo inou dopravnou službou. Produkt musí byť poslaný a doručený na konkrétnu adresu predávajúceho.
  3. Predávajúci je povinný kupujúceho informovať o odstúpení od zmluvy.
  4. Kupujúci má možnosť požiadať predávajúceho o výmenu zakúpeného tovaru (výmena za tovar v inej farbe tovaru, v inej veľkosti tovaru, prípade za iný tovar). V prípade výmeny tovaru za tovar vo vyššej hodnote, je kupujúci povinný cenový rozdiel doplatiť v hotovosti pri osobnom odbere, v prípade zaslania tovaru prostredníctvom pošty formou dobierky, prípadne vkladom na účet predávajúceho. Výmena tovaru za tovar vo vyššej cene nie je možný bez doplatku  zo strany kupujúceho.
  5. Výmena tovaru je možná len v prípade rovnakej alebo vyššej ceny za tovar.
  6. Tovar je možné vymeniť len ak bol pôvodný vymieňaný tovar nepoužitý.

 

FORMULÁR PRE VRÁTENIE TOVARU
bez udania dôvodu v 14 dňovej zákonnej lehote
V súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č . 102/2014 Z.z. využívam svoje právo a odstupujem týmto od kúpnej
zmluvy.
Sumu za tovar Vám vrátime formou bankového prevodu na účet.
Meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonický kontakt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Číslo objednávky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dátum prijatia tovaru: . . . . . . . . . . . . .
Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK
Vrátený tovar (názov, počet kusov): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podmienky vrátenia: Tovar je možné vrátiť do 14-tich dní bez udania dôvodu. Tovar musí byť vrátený kompletný, v pôvodnom stave, nesmie javiť známky opotrebenia a používania, a zároveň musí byť pripojená visačka OMEGA. S tovarom musí byť zaslaný vyplnený
formulár pre vrátenie tovaru spolu s dokladom o kúpe.
Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý!
Peniaze za tovar Vám zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní. Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.
Vyplnený reklamačný formulár spolu s tovarom zašlite poštou alebo doručte osobne na adresu: OMEGA, Košecká 24/9 , Ilava 019 01

 

Reklamácia Tovaru 

(tento formulár môžete vyplniť a odoslať v prípade, že reklamujete objednaný Tovar)

Predávajúci:

OMEGA- Vladimír Marguš

Košecká 24/9

Ilava 019 01

 

Zapísaný v Živnostenskom registri:  Okresný úrad Trenčín, číslo živnostenského registra: 302-709

E-mail: eshop@omegailava.sk

 

Údaje, ktoré vyplní  Kupujúci

Meno a priezvisko: ……………………………………………………. e-mail: ……………………………

Adresa: ……………………………………………………………………..

Číslo objednávky: * ……………………………………………………………………………………..

Číslo faktúry: *         ……………………………………

Týmto Vám oznamujem, že reklamujem nasledovný objednaný  Tovar:

Popis tovaru: ………………………………………………………………………………………..

Popis vady:     ………………………………………………………………………………………..

Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie:  ……………………………………………………………………….

Tovar bol zakúpený dňa:                                           Kúpna cena Tovaru:

Doklad o kúpe tovaru:       faktúra č. ………………………

Tovar bol odovzdaný Predávajúcemu:

na prevádzke/odoslaný do sídla spoločnosti ** dňa …………………………….

V prípade vybavenia reklamácie vrátením kúpnej ceny objednaného Tovaru súhlasím s vrátením peňažných prostriedkov na bankový účet číslo: ………………………………………………………………….***

Dátum ………………………………….

Podpis  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)  ………………………….

 

Údaje, ktoré vyplní  Predávajúci

Číslo reklamácie: …………………………….       Dátum uplatnenia Reklamácie: ………………………..

Dátum a spôsob dodania Tovaru Predávajúcemu: …………………………………………………………………….

Dátum a spôsob vybavenia reklamácie:  …………………………………………………………………………………….

 

 

 (*) Uvedenie týchto údajov nie je povinné, môže však urýchliť administratívu pri vrátení tovaru.

(**) Nehodiace sa škrtnite

(**) Číslo účtu sa uvádza v tvare IBAN. V prípade, že kupujúci neuvedie číslo účtu pre vrátenie peňažných prostriedkov, tieto mu budú vrátené poštovou poukážkou na adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo v tomto formuláre o uplatnení reklamácie

 

VÝMENA TOVARU

Požiadavka na výmenu tovaru do 14 dní zakúpeného v omegafashion.sk
Týmto chcem požiadať o výmenu nižšie uvedeného tovaru:

Číslo faktúry/objednávky:

Dátum objednania:
Údaje spotrebiteľa:
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefón:
Email:

Tovar na vrátenie:

Názov produktu:

Cena:

Novo objednaný tovar:
Názov produktu:

Cena: